MR

Medezeggenschap

Elke school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). Dit is verplicht volgens de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). In de MR zitten zowel ouders als leerkrachten. De MR heeft meerdere rechten en plichten. Ook deze zijn in de wet vastgelegd. De MR is bevoegd om alle aangelegenheden, die de school betreffen, te bespreken. Belangrijke beslissingen moeten vooraf voor advies of instemming worden voorgelegd. De MR moet er voor zorgen dat iedereen binnen de school zijn belangen naar voren kan brengen. Voor de MR is in de praktijk de directeur de gesprekspartner.

Wat betekent de MR voor mij als ouder?

Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De ouder-leden in de MR vertegenwoordigen de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben.

Kan ik onderwerpen in de MR laten bespreken?

Na iedere vergadering staat er een kort verslag van de MR-vergadering op Klasbord Ouderapp. Naar aanleiding van deze verslagen kunt u reageren bij de ouder- of personeelsleden van de MR. Maar u kunt ook zelf onderwerpen in de MR laten bespreken. U kunt dat doen door één van de leden persoonlijk te benaderen.

Hoe kom je in de MR?
De ouders in de oudergeleding worden door en uit de ouders van de school gekozen. Alle ouders mogen zelf kiezen (actief kiesrecht) en zich verkiesbaar stellen (passief kiesrecht). Als er meer kandidaten zijn voor de beschikbare plaatsen in een geleding, worden er verkiezingen uitgeschreven. Elk ouderlid neemt voor vier jaar zitting in de MR, maar mag zich vervolgens verkiesbaar stellen.

Wat is het verschil met de Oudervereniging?

De MR en de Oudervereniging spannen zich in om samen met het team van de Antoniusschool een goede school te maken en te houden. De Oudervereniging bestaat uit ouders die helpen bij allerlei schoolactiviteiten. De MR houdt zich meer bezig met het beleid en de organisatie van de school.

Samenstelling van de MR

De MR bestaat uit een aantal leerkrachten en ouders.
Namens het team:
Gertrûd klein Avink (voorzitter)
Ellen Koskamp

Namens de ouders:
Maike Weenink  
Lineke van Haarlem

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT