Jaarverslag 2017 MR

Jaarverslag MR Antonius Lievelde

Voor u ligt het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad basisschool Antonius, schooljaar 2016-2017. In dit verslag staat weergegeven wat de MR in dit schooljaar heeft kunnen betekenen voor de school.

De samenstelling van de MR

Personeelsgeleding:    mevr. G. Klein Avink (voorzitter)

                                 mevr. E. Schurink

Oudergeleding:           mevr. J. Wessels (secretaresse)

                                 mevr. C. Beusink

                                 mevr. S. te Brake (adviserend lid)

Vergaderingen MR

De MR is het afgelopen jaar 5 keer bij elkaar geweest om te vergaderen. Deze werden allen gedeeltelijk bijgewoond door Mevr. W. Van de Burg en mevr. M. Veldhuizen als schoolleider 

GMR

De Antoniusschool is afgelopen jaar voor het eerst niet meer direct vertegenwoordigd door een afgevaardigde in de GMR. Binnen Paraat zijn enkele ouders afgevaardigde van alle scholen die het geheel vertegenwoordigen. Communicatie verloopt via de mail.

Vertrek mevr. W. van der Burg

Afgelopen jaar heeft een deel in het teken gestaan van het vertrek van de directeur, mevr. W. van der Burg. Het team is in deze samen met de MR betrokken in het proces tot het aanstellen van mevr. M. Veldhuizen. Zij is in april 2017 gestart en heeft tot aan de meivakantie samen opgetrokken met mevr. Van der Burg. Mevr. M. Veldhuizen is ook directeur van de basisschool in Vragender.

Onderwerpen MR vergaderingen:

 • Huishoudelijk reglement; vastgesteld en geëvalueerd. Afgesproken is dat de MR notulen als samenvatting vermeld gaan worden in de nieuwsbrieven.
 • Verkiezing MR; Mevr. S. te Brake (adviserend) en mevr. C. Beusink zijn als nieuwe kandidaten aangetreden.
 • Schoolgids; deze werd na enkele tekstuele aanpassingen goedgekeurd.
 • Begroting Jaarplanning en Jaarplan; Jaarplan is doorgenomen en vastgesteld. Lerende school blijft focus.
 • Schoolpraatapp; de schoolpraat app is ingevoerd als communicatiemiddel. Hiermee zijn de nieuwsbrieven komen te vervallen. Regelmatig worden er nieuwsberichten op gezet, evenals foto’s en verslag van de activiteiten op en rond de school
 • Normjaartaak; in de MR vergadering is met elkaar gebrainstormd over de toenemende druk op de normjaartaak van de leerkracht. nadenken en brainstormen hoe de normjaartaak van de individuele leerkracht mogelijk anders kan worden vormgegeven. Out of the box met elkaar nadenken over ontwikkelingen dat het team steeds kleiner wordt en de taken gelijk blijven. Daarnaast heeft team ook eigen ambities waardoor draaglast vergroot wordt. Hierin is ook gekeken wat samen met de oudervereniging mogelijk gedaan kan worden.
 • Vaststellen schoolontwikkelplan: vastgesteld en doorgenomen
 • MOP (Meerjaren onderhoudsplan); aangepast en goedgekeurd.
 • Doorontwikkeling Paraat school; in samenspraak met de dorpsbelangenorganisaties is de gemeente gestart met het opstellen van een integraal plan voor leefbaarheid van de kleine kernen en behoud van de scholen. Recentelijk is dit integrale plan gepresenteerd in de media middels een convenant dat is ondertekend. De eerste focus ligt nu de komende jaren op het realiseren van het Integraal Kindcentrum in Lichtenvoorde.
 • In dit schooljaar is ook een conciërge gestart op school. Hij zal in overleg met het team onderhoudswerkzaamheden gaan uitvoeren.
 • RI&E/ARBO: opnieuw vastgesteld en MR stemt in. Freddy, de conciërge heeft veel onderhoud kunnen plegen. De veiligheid van het schoolplein blijft een belangrijk punt waarin er door de directie na overleg met de gemeente een verzoek is ingediend tot volledige afsluiting van het schoolplein tijdens de schooltijden. Dit proces kost de nodige tijd. Er is rechtstreeks communicatie met de wethouder, helaas heeft dit het proces nog niet mogen versnellen.
 • Ipad onderwijs; er is positief gestart met de invoering van Snappet in groep 7 en 8. De laatste maanden is in groep 5 ook met Gynzi gestart. Dit is uiteindelijk de keus geworden om in de gehele bovenbouw in te voeren vanaf het schooljaar 2017-2018.  
Terug

Vicariestraat 2

7137 MN Lievelde

0544-372635

antoniuslievelde@nullparaatscholen.nl